تغییر قانون آپارتمان نشینی – بخش دو

فصل چهارم: هزینه‌های ساختمان ماده ۱۳- هزینه‌های اساسی ساختمان، به عهده مالک و هزینه‌های جاری به عهده استفاده کننده است. تعیین مصادیق هزینه‌های مذکور...
ادامه مطلب